Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Ogłoszenia i przetargi

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. jest zamawiającym sektorowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej "ustawa") i udziela zamówień w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności określonych w art. 5 ust. 4 pkt ) ustawy – działalność związana z eksploatacją obszaru geograficzneg, w celu udostępnienia przewoźnikom lotniczym portów lotniczych lub innych terminali Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy do udzielania zamówień sektorowych tę ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Powyższe kwoty zostały określone w § 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju  dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz 2450) i wynoszą odpowiednio – dla dostaw i usług kwotę 428 000 euro oraz – dla robót budowlanych kwotę 5 350 000 euro (od 1 stycznia 2020 r.). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) równowartość powyższych kwot wyrażona w złotych wynosi odpowiednio – dla dostaw i usług kwotę 1 827 260 zł oraz – dla robót budowlanych kwotę 22 840 755 zł (od 1 stycznia 2020 r.).

Wybierz interesujący Cię dział