Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

Przedmiot działalności Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta

Zgodnie z KRS z dnia 07.07.2011
 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [41,1,] 
 2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [41,2,] 
 3. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych [42,1,]
 4. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [42,2,]
 5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej [42,9,]
 6. Przygotowanie terenu pod budowę [43, 12, ] 
 7. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych [43,2,]
 8. Wykonywanie robót budowlanychwykończeniowych [43,3,] 
 9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych [46,12,]
 10. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych [46,71,] 
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [47,19,]
 12. Działalność taksówek osobowych [49,32,] 
 13. Transport lotniczy pasażerski [51,1,]
 14. Transport lotniczy towarów [51,21,]
 15. Magazynowanie i przechowywanie towarów [52,1,]
 16. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy [52,23,]
 17. Przeładunek towarów [52,24,]
 18. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania [55,1,] 
 19. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne [56,1,] 
 20. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) [56,21,]
 21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68,2,]
 22. Reklama [73,1,]
 23. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego [77,35,]
 24. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki [79,1,]
 25. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane [79,9,] 
 26. Ochrona przeciwpożarowa [84,25,] 
 27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  [85,59,B]
 28. Działalność wspomagająca edukację [85,60,Z] 
 29. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [80,10,Z]
 30. Działaność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [80,20,Z]
 31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  [74,90,Z]