Biuletyn Informacji Publicznej
A
A
A
A

System Przepustkowy w Porcie Lotniczym Łódź

Każda osoba wykonująca obowiązki służbowe, świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej lub wykonująca inne czynności związane z prowadzoną działalnością na lotnisku i/lub w obiektach Portu Lotniczego Łódź i/lub obiektach Zarejestrowanego agenta Port Lotniczy Łódź musi posiadać ważną Kartę identyfikacyjną portu lotniczego upoważniającą do przebywania w określonych strefach i sektorach.

Karty identyfikacyjne portu lotniczego oraz przepustki samochodowe są własnością Portu Lotniczego Łódź i mogą być wykorzystywane do celów służbowych tylko przez osoby, dla których zostały wydane. Karta systemu kontroli dostępu, jeżeli została wydana, stanowi nieodłączny element przepustki i nie może być udostępniana innym osobom.

Karty identyfikacyjne Portu Lotniczego Łódź i Karty identyfikacyjne Zarejestrowanego agenta Port Lotniczy Łódź są tożsame a wynikające z ich oznaczeń uprawnienia i ograniczenia reguluje Instrukcja przeputkowa dla osób i pojazdów.

Karty identyfikacyjne portu lotniczego oraz przepustki samochodowe wytwarzane są przez Służbę Ochrony Lotniska PL Łódź i podlegają ścisłej ewidencji.

Wjazd pojazdu do strefy zastrzeżonej/części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska jest dopuszczony wyłącznie dla pojazdu posiadającego przepustkę samochodową uprawniającą do wjazdu do tych stref oraz ustaleniu potrzeby operacyjnej uzasadniajacej wjazd.

Wniosek o wydanie przepustki czasowej osobowej, karty Systemu Kontroli Dostępu oraz przepustki samochodowej jest poddawany sprawdzeniu przez zarządzającego lotniskiem pod względem zgodności wskazanych w nim stref dostępu z miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Karta identyfikacyjna portu lotniczego może być wydana tylko ze względu na zadania wykonywane przez osobę, która przeszła z wynikiem pozytywnym sprawdzenie przeszłości zgodnie z pkt 11.1.3. i 11.1.4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Uznaje się, że osoba nie przeszła z wynikiem pozytywnym rozszerzonego lub standardowego sprawdzenia przeszłości, jeżeli nie zweryfikowano pozytywnie wszystkich elementów określonych, odpowiednio, w pkt 11.1.3 i 11.1.4 lub jeżeli w jakimkolwiek momencie elementy te nie zapewniają wystarczającego poziomu pewności co do wiarygodności danej osoby.

Wniosek o uzyskanie przepustki czasowej osobowej i samochodowej należy złożyć w formie pisemnej do Portu Lotniczego Łódź, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych w budynkach, obiektach i/lub na terenie PL Łódź. Do wniosku o uzyskanie przepustki czasowej osobowej należy dołączyć aktualną fotografię oraz dodatkowo wypełnić wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska oraz złożyć informacje o zatrudnieniu/kształceniu.

W przypadku współużytkowników lotniska wypełniony wniosek musi być potwierdzony przez dyrektora/kierownika swojej jednostki. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przepustkę czasową osobową lub samochodową jest wcześniejsza zgoda zarządzającego na prowadzenie działalności na terenie Portu Lotniczego Łódź zawarta w formie umowy lub porozumienia.

Złożony wniosek o wydanie Karty identyfikacyjnej i/lub przepustki samochodowej, może zostać odrzucony w przypadku braku podstaw do ich wydania.

Do odbioru Kart identyfikacyjnych Portu lotniczego i/lub przepustek samochodowych upoważnione są wyłącznie osoby wnioskujące.

Czasowe Karty identyfikacyjne portu lotniczego wydaje się po odbyciu przez wnioskodawcę szkoleń z zakresu:

  • Świadomość ochrony lotnictwa cywilnego
  • Zasady ruchu pieszych na terenie PL Łódź
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)

Szkolenia kończą się wydaniem stosownego zaświadczenia lub certyfikatu.

Kontakt:

Wnioski, przepustki oraz upoważnienia można składać/odbierać w Terminalu Pasażerskim (I piętro - wejście od strony tarasu widokowego) w następujących dniach:  

  • Poniedziałek: nieczynne
  • Wtorek: 06:00 – 18:00
  • Środa: 06:00 – 14:00
  • Czwartek: 06:00 – 14:00
  • Piątek: nieczynne
  • Sobota: 06:00 – 10:00
  • Niedziela: 06:00 – 14:00

Telefon: +48 571 291 141  (czynny w w/w godzinach)

Ochrona danych osobowych